Solární systémy

Chcete se dozvědět více?

Základní údaje o slunečním záření

Zdrojem energie našeho Slunce je termojádrová syntéza, kdy se vodík mění na hélium. Každou sekundu se 4.106 tuny  hmoty Slunce přemění na energii, která se vyžzáří do okolního vesmíru. Spektrální složení slunečního záření se pohybuje od rentgenové oblasti 10-10 m až po rádiové vlny. Výkon, který Slunce takto vyzáří do prostoru  je  3,8 . 1026 W.  Z tohoto  obrovského  množství dopadá na Zem jen nepatrná část - 1,7 . 10 17 W, co za rok představuje 1,5.10 18  kWh. Toto množství  však převyšuje  současná energetická spotřeba lidstva přibližně 15000 - násobně. 

Využití sluneční energie

Solární systém aktivně využívá sluneční energii a transformuje ji na tepelnou energii. Kolektor, spojovací potrubí a spotřebič tvoří základ solárního zařízení. Pod spotřebičem rozumíme bojler, bazén, topný systém nebo jiný způsob využití tepelné energie. 

Orientace solárního zařízení ve střední Evropě využívaného celoročně je nejvhodnější pro jižní směr , pod úhlem cca 45 °. Tento úhel může být menší , pokud chceme systém více využít v letních měsících a větší pokud chceme systém více využít v zimních měsících.
Za 1 hodinu dopadne na zemský povrch 15 000 - krát více energie, než spotřebuje obyvatelstvo Země za celý rok. Slunce však poskytuje energii v nízké koncentraci a velmi nerovnoměrně během různých ročních období a také je rozdílné ve dne a v noci . V současnosti se ve světě nejvíce prosazují solární zařízení na výrobu nízkopotencionálního tepla, s využitím plochých slunečních kolektorů.

Solár

V našich podmínkách se slunečné kolektory nejčastěji používají na ohřev teplé užitkové vody, ale vhodné jsou i na ohřev bazénů a na přitápění. Na přípravu teplé užitkové vody pro 4 – 5 členů rodiny se instaluje cca 5 m 2 kolektorové plochy. V případě přitápění nebo ohřevu bazénu je potřebná větší plocha. Dosahovaná teplota záleží na intenzitě slunečního záření, typu používaných kolektorů a účelu jejich použití. Je možné dosahovat teploty i 100° C, ale taková teplota není potřebná ani smysluplná. Teplá voda se nejčastěji ohřívá na 55 – 65 °C.